2021 ශ්‍රී ලංකා මාර්ගගත ජාතික චෙස් ශූරතාවය

දකුණු පළාත ශූරතාවය – පමෝක් සමරනායක අනු ශූරතාවය – එමල් දිසානායක සුබ පැතුම්!