රහල් නිපැයුම් 2021 – අයදුම් කරන්න

රාහුල විද්‍යාලයීය 6 – 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ගේ නිර්මාණ තරඟාවලියක් සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනේ.අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 2021 අගෝස්තු  20 වැඩි විස්තර හැඳින්වීමේ වීඩියෝව අයදුම් කරන්න