උණුසුම් සුබ පැතුම්!

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ශිෂ්‍යභටයෙකුට ලබා ගත හැකි ඉහළම නිලය වන “බලලත් නිලධාරී 1 – රෙජිමේන්තු සැරයන් මේජර්” නිලයට උසස් වීම් ලද විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යභට බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩයේ ජයාරූ චතුර්ම පුතනුවන් හට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම්!