අපේ පරිසරය රැක ගනිමු

A. L. Yashen Yuthmika Class: 6 B අප ඇතුළුව අපේ වටපිටාව පරිසරය ලෙස හඳුන්වනු ලැබෙයි. මිනිසා, සතුන්, ගස්වැල්, කුරුල්ලන්, ජලය, වාතය, පස යන සියලුම ස්වභාවික සම්පත් පරිසරයට අයත් වෙයි. හුස්ම ගැනීමට අවශ්‍ය වාතය, කෑම සඳහා ආහාර, පානය කිරීම සඳහා ජලය වැනි මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතා පරිසරය අපිට ලබා දෙයි. මිනිසාට මෙන්ම සතා සිවුපාවාට ද කුසගින්නට ආහාර, හුස්ම…