2024 නව වසර සඳහා ඇතුළත්වන, 1 ශ්‍රේණියේ සිසුන් පිළිගැනීමේ උත්සවය

2024 නව වසර සඳහා ඇතුළත්වන, 1 ශ්‍රේණියේ සිසුන් පිළිගැනීමේ උත්සවය පසුගියදා පාසල් පරිශ්‍රයේදී මෙලෙස පැවැත්වුණි.