හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමන්ගේ ගුණානුස්මරණ දානමය පිංකම

හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමන් ගේ ගුණානුස්මරණ දානමය පිංකම පසුගිය 19 වනදා පාසල් පරිශ්‍රයේදි පැවැත්වුණි.