රහල් මේලා 2024

රාහුල ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා සංවර්ධන අරමුදලට ආධාර පිණිස සංවිධානය කරන ලද රහල් මේලා 2024 – අධ්‍යාපනික වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය හා සැණකෙළිය, ජනවාරි 31 හා පෙබරවාරි 1,2,3,4 යන දිනයන්හි මාතර වෙරළ තීරයේදී සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්විණි.