සමස්ත ලංකා පාසල් චෙස් තරගාවලිය 2023

සමස්ත ලංකා චෙස් තරගාවලිය – සමස්ත ශූරතාවය රාහුල විද්‍යාලයටඅවු 9න් පහළ – 2වන අනුශූරතාවයඅවු 11න් පහළ – ශූරතාවයඅවු 15න් පහළ – පළමු අනුශූරතාවයඅවු 17න් පහළ – පළමු අනුශූරතාවය