සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත සහ නර්තන තරගාවලිය 2023

සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නර්තන තරගාවලිය 2023 Recorders Group Open කාණ්ඩය – සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය Recorders Solo Senior – පළමු අනුශූරතාව Western Dance Junior – පළමු අනුශූරතාව සියලු ජයග්‍රාහකයින්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් !