සියවස් ප්‍රතාප සමස්ත ලංකා විවාද තරගාවලි​ය වසන් තරග​ය

රාහුල විද්‍යාලයීය සියවස් ප්‍රතාප සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය විවාද තරගාවලියේ අවසන් තරගය විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. මෙහිදී පාසල් 62 අතුරින් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සමත්වූ අතර අනුශූරතාවය කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය විසින් දිනාගන්න ලදී. උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් රාහුල විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය ජ්‍යේෂ්ඨ නීතිඥ චන්දිම මුතුකුමාරණ මහතා සහභාගී විය. ඡායාරූප අනුග්‍රහය : LSG Photography