12 වන රන් සිහ සංග්‍රාම​ය ඡායාරූප එකතු​ව

රාහුල විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර රන් සිහ සංග්‍රාමය මහා ක්‍රිකට් තරගය පසු ගිය මාර්තු 31 සහ අප්‍රේල් 01 දින මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වින.  තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ අතර පළමු ඉනිමේ ජය රාහුල විද්‍යාලයට හිමි විය. නිල ඡායාරූප සහක​රු : Team L/S/G

රන් සිහ සංග්‍රාමය එ​ක් දින තරගය 2023

2023 රන් සිහ සංග්‍රාමය එක් දින තරගය රාහුල විද්‍යාලය ලකුණු 30 කින් ජයග්‍රහණය කරන ලදී. https://youtu.be/EUqzYF8Yl6A

රන් සිහ සංග්‍රාමය එක් දින තරගය 2023

2023 රන් සිහ සංග්‍රාමය එක් දින තරගය රාහු​ල විද්‍යාලය ලකුණු 30කින් ජයග්‍රහණය කරන ලදී.