ලියාපදිංචි වන්​න

රාහුල විද්‍යාලයට  සියවසක් සපිරීම මූලික කරගෙන රාහුල විද්‍යාලීය කථික හා විවාද  සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන සියවස් ප්‍රතාප අන්තර් පාඨශාලයීය සමස්ත ලංකා විවාද තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් ලියාපදිංචිය දැන් ඇරඹී ඇත. තරගාවලියේ මූලික වට මාර්තු මස 05 හා 06 යන දෙදින පැවැත්වේ. ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවසන් දිනය 2023 පෙබරවාරි මස 22 දින වේ. කණ්ඩායම් සීමිත පිරිසක්…