කේමිත රන්දෙව් කුසලතා සම්මානයක් ජයග්‍රහණය කරයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වන ලද 2022, 14 වන ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේද​න ශූරතාවලියේ​දී කේමිත රන්දෙව් ඔහුගේ නව වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක් දිනා ගත්තේය. ඔහුට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම්!