පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය චෙස් ශූරතාවලිය 2022

2022 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය චෙස් ශුරතාවලියේදී පමොක් මෙත්නිදු විසින් වය​ස අවුරුදු 12න් පහළ ලෝකඩ පදක්කම දිනාගන්නා ලදී.