විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ පරිත්‍යාගය​න්

රාහුල විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් විද්‍යාලයට අවුරුදු 100 පිරීම වෙනුවෙන් සියලුම ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා මිලියන 4 කට අධික ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පිරිනැමීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර එම වැඩසටහනේ මූලික අදියර මගින් විද්‍යාලයීය මලල ක්‍රීඩා සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 9 පමණ වටිනා භාණ්ඩ සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 3 පමණ වටිනා භාණ්ඩ විද්‍යාලය වෙත…