18 වන රන් දද පාපන්දු කුසලානයේ ජයග්‍රාහක​යා 2022

රාහුල විද්‍යාලය සහ මාතර ශාන්​ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන රන් දද පාපන්දු තරඟයේ මෙවර ජයග්‍රහණය ගෝල 3 ට 0 වශයෙන් රාහුල විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම විසි​න් ජයග්‍රහණය කරනු ලැබී​ය. විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම් !