ජාතික මට්ටම – තුන්වන ස්ථානය

තරුණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මඟින් සංවිධානය කරන ලද නව නිපැයුම් තරඟය තරඟ අංශය – වේගයෙන් අලෙවි වන පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ධමිඳු ජීරසිංහ