උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ දෙවෙනි ස්ථානය

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ දෙවෙනි ස්ථානය භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව සුබ පැතුම්, චමිඳු සංජන!

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ නවවෙනි ස්ථානය

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ නවවෙනි ස්ථානයඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව සුබ පැතුම්, සමිත් චානක!

රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා

2016 මාර්තු මස 28 වන දින සිට වසර 5ක පමණ කාලයක් විද්‍යාලයේ දියුණුවට ඇප කැප වෙමින් රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ලෙස කටයුතු කළ ෆ්‍රැන්සිස් වෙලෙගේ මහතා 2021 මැයි මස 4 වන දින සේවා මාරුවක් ලැබ අප පාසලෙන් සමු ගන්නා ලදී. එතුමාට අපගේ කෘතවේදීත්වය පළකර සිටින අතර එතුමන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේවායි ශුභාශිංසන එක් කරමු. එමෙන්ම…