කරාටේ යනු ලොව ඇති ප්‍රමුඛ පෙ​​ළේ ආත්මාරක්​ෂක සටන් කලා වලින් එකකි. රාහුල විද්‍යාලයීය කරාටේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් ජාතික මට්ටමේ දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් බිහි කරමින් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

පළාත් මට්ටමේ ජයග්‍රහණ – පාස​ල්

2012 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා

 • 15න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්
 • 17න් පහළ කාතා 2 වන ස්ථානය – අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර
 • කණ්ඩායම් කාතා 2 වන ස්ථානය – බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර, ටී.ආර්.එස්.ජයවර්ධන

 • 17න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – ටී.ආර්.එස්.ජයවර්ධන

 • 19න් පහළ කුමිතේ 1 වන ​ස්ථානය – ඩිශාන් සේනාරත්න
 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 2 වන ​ස්ථානය – ශාලික උපමාද, ටී.ආර්.එස්.ජයවර්ධන, ඩිශාන් සේනාරත්න

2013 දකූණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා

 • 15න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිර​ණ
 • කණ්ඩායම් කාතා 1 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර

 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 2 වන ස්ථානය – නවිදු සේලිය, ශාලික උපමාද, ඩිශාන් සේනාරත්න

2014 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා

 • 15න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – ළහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ
 • 17න් පහළ කාතා 1 වන ස්ථානය – මියුරු රන්සර
 • 17න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – නවිදු සේලිය
 • 19න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර
 • කණ්ඩායම් කාතා 1 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර.

 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 2 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, ශාලික උපමාද, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර

2015 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා

 • 17න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – ළහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ
 • 19න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර
 • 19න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්
 • කණ්ඩායම් කාතා 3 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර

 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, නවිදු සේලිය, ශාලික උපමාද

2016 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රී​ඩා
 • 15න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – අනුසර ජයතුංග
 • 17න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – සෙනුර දෙවුමිණ
 • 19න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – බ්‍රයන් ෆ්ලොයිඩ් පියර්සන්
 • 19න් පහළ කුමි​තේතේ  3 වන ස්ථානය – ශාලික උපමාද
 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 2 වන ස්ථානය – අනුසර ජයතුංග, ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, ශාලික උපමාද

2017 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රී​ඩා

 • 20න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – නවිදු සේලිය

 • කණ්ඩායම් කාතා 3 වන ස්ථානය – ශෂික ඉදුවර, ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, නවිදු සේලිය

2018 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා

 • 16න් පහළ කුමිතේ 2 වන ස්ථානය – ඉහාන් හංසජ

2019 ජාතික කරාතේ දෝ සම්මේලනයේ දකුණු පළාත් තර​ඟ

 • 9​න් පහ​ළ කා​තා 1 වන ස්ථාන​ය – පහන් විජේසිං​හ
 • 9න් පහ​ළ කුමිතේ 1 වන ස්ථානය – පහන් විජේසිං​හ
 • 10න් පහළ කාතා 1 වන ස්ථානය – උවිදු හරින්ජ
 • 10න් පහළ කුමිතේ 2 වන ස්ථානය – උවිදු හරින්ජ
 • 11න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – තිනුල්ක දින්හස්

2019 දකුණු පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා තර​ඟ

 • 20න් පහළ කාතා 3 වන ස්ථානය – ළහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ
 • කණ්ඩායම් කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – නිකිත නිම්සල්, ඉහාන් හංස​ජ, ලහිරු මුදිත රුවන්පතිර​ණ

ජාතික මට්ට​මේ ජයග්‍රහණ – පාස​ල්

2012 සමස්ථ ලං​කා පාසල් ක්‍රී​ඩා

 • 19න් පහළ කුමිතේ 3 වන ස්ථානය – ඩිශාන් සේනාරත්​න

2019 සමස්ථ ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා (ජ්‍යේෂ්ඨ)

 • 3 වන ස්ථානය – ඔලිත පින්සර
 • 3 වන ​ස්ථානය – ඉනුක සංජුල

2019 සමස්ථ ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා (ක​ණිෂ්ඨ)

 • හොඳම ක්‍රීඩකයින් 8 දෙනාට ඇතුලත් වූ ක්‍රීඩකයින් – පහන් මනහර, තිනුලක දින්හස්, සෙනිත් කිරුණ

2019 ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මාතර දිස්ත්‍රික් තර​ඟ

 • කාතා 3 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර
 • කුමිතේ 1 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර
 • කණ්ඩායම් කාතා 1 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදි​ත රුවන්පතිරණ, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර

2019 ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දකුණු පළා​ත් තර​ඟ

 • කුමිතේ 3 වන සිථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ
 • කණ්ඩායම් කාතා 1 වන ස්ථානය – ලහිරු මුදිත රුවන්පතිරණ, අශේන් දිල්ශාන් පලිහක්කාර

ආසන්නතම පුව​ත්