මෙම අයදුම්පත්‍රය සම්පුර්ණ කිරීමට පෙර පහත උපදෙස් කියවන්න.

  • අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය 2021 ඔක්තෝම්බර් මස 15 වන දිනය වේ.
  • මෙම අයදුම් පත්‍රය නැවත නැවත පිරවීමෙන් වලකින්න.
  • අසම්පූර්ණ හා නියමිත දිනට පසු ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
  • රාහුල විද්‍යාලයේ දැනට ඉගෙනුම ලබන සිසුන් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හෝ පාසල් මුර කුටියේ ඇති පෝරමය පිරවීමෙන් හෝ යන ක්‍රම දෙකෙන් එක් ක්‍රමයකින් පමණක් අයදුම් කිරීම සිදු කළ යුතුය.
  • බාහිරින් විද්‍යාලයට ඇතුළු වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන්, මෙම වෙබ් අඩවියෙන් අයදුම් පත් යොමු කළ යුතු අතරම, බාහිරින් ලබා ගන්නා මුද්‍රිත අයදුම් පත්‍රයද “රාහුල විද්‍යාලය, මාතර” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම අනිවාර්ය වේ.